Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2020

5.02.2020

Do 100% dofinasowania dla przedsiębiorców

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z możliwością uzyskania nawet do 100% dofinasowania w oparciu o dedykowaną ofertę jaką możemy przygotować.  

Na co można przeznaczyć środki z KFS?

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Co nas wyróżnia?

 1. Największe doświadczenie w realizacji kursów zawodowych i specjalistycznych na terenie  województwa śląskiego.
 2. Certyfikaty jakości, które są brane pod uwagę przy ocenie wniosku o przyznanie środków z KFS: ISO 9001: 2008 (certyfikat TÜV SÜD Management Service GmbH), ISO 29990: 2010 (certyfikat TÜV SÜD Management Service GmbH), znak jakości MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno- Szkoleniowych), wpis do Bazy Usług Szkoleniowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Gwarantujemy wsparcie merytoryczne przy opracowaniu wniosku o przyznanie środków z KFS.
 4. Posiadamy specjalistyczną bazę szkoleniową, wykwalifikowaną kadrę trenerską oraz liczne uprawnienia do nadawania kwalifikacji i egzaminowania. 

O wsparcie może ubiegać się Pracodawca, który spełnia wymagania przynajmniej jednego
z poniższych  Priorytetów określonych  przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.
 6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

tel. (032) 603 77 35, 697 818 632

e- mail: katowice@zdz.katowice.pl