Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 11.05.2022

25.04.2022

Cena kursu: 750.00 zł
Ilość godzin: 48
Planowany termin rozpoczęcia: 2022-02-08
 
 
Cel kursu:
 
Nabycie przez uczestników kursu wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
 
 
Wymagania dla kandydata:
 
 
Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391), kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:
1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej, lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
3. dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co naj-mniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
4. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
5. tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.
 
Efekt kształcenia:
 
Absolewnt potrafi:
- organizować staże i praktyki dla uczniów i młodocianych pracowników
- prowadzić zajęcia z uczniami i młodocianymi pracownikami w zakresie praktycznej nauki zawodu
 
Tematy zajęć:
 
Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy (5h)
Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się” (8h)
Metodyka praktycznej nauki zawodu (27h)
Umiejętności dydaktyczne (8h)
 
Egzamin/uprawnienia:
 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
 
Informacje dodatkowe:
 
Aby ukończyć kurs należy: uczestniczyć we wszystkich spotkaniach stacjonarnych; aktywnie uczestniczyć na platformie e-learningowej (wykonywać wszystkie zadania oraz aktywnie uczestniczyć na forum); napisać pozytywnie egzamin oraz opracować scenariusz oraz konspekt zajęć.