Oferta kursowa - katowice

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Obsługa żurawi samojezdnych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT lub TDT.
Teoretyczne i przktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez właściwą jednostjkę dozoru technicznego w celu uzyskania uprawnień do obsługi żurawi samojezdnych.
Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych osób obsługujących żurawie samojezdne.

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi żurawia samojezdnego.
109 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych

Sposób zakończenia kursu:
Swiadectwo Kwalifikacyjne wydane przez UDT, TDT lub WDT
Podwyższenie i rozszerzenie kwalifikacji zawodowych i uprawnień przez obsługujących żurawie stałe, przenośne i przewoźne oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych w celu uzyskania uprawnien do obsługi tychże żurawi.

Liczba godzin na kursie zależna jest od grup żurawi:
- żurawie stałe: 71 godzin;
- żurawie przenośne: 77 godzin;
- żurawie przewoźne: 77 godzin;
- wszystkie grupy żurawi łącznie: 84 godzin;


Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność kandydata do zawodu. Kandydaci muszą mieć rownież ukończoną szkołę podstawową oraz miesięczną praktykę w zakresie obsługi żurawi odpowiedniej grupy.

Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.
60 2 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawików wiszących

Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez UDT, TDT lub WDT
Budowa i obsługa żurawi, przepisy bhp, eksploatacja żurawi, usuwanie awarii.
Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT.
30 790 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel edukacyjny:
Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w 2018 r. i nowych obowiązkach wynikających z tych przepisów, w szczególności dotyczących:
- zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aspektów prawnych
- nowych obowiązków administratora danych osobowych
- konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych
- możliwości i sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych
8 350 zł TRWA NABÓR
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją TDT.
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z zakresem ich obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). 16 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa systemów pneumatyki

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin wewnętrzny
Intensywny trening łączący zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalający na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych.
Treść i sposób realizacji szkolenia ukierunkowane są na wskazywanie uczestnikom właściwej drogi rozwiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.

Absolwent kursu:
• zna własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
• umie:
– identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
– projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych układów pneumatycznych,
– znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
– zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
– czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,
– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do układów pneumatyki.

Wymagania wstępne dla uczestników: ogólna wiedza techniczna
40 3 000 zł TRWA NABÓR
Obsługa autoklawów

Sposób zakończenia kursu:
Swiadectwo Kwalifikacyjne wazne na okres 5 lat..
Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp. 8 435 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT
Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi cięgników oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją powołana przez dyrektora oddziału UDT, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranego rodzaju cięgników:
I - wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny (praca na wysokości):70 godzin;
II - wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego: 40 godzin.
40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT.
Przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi dźwigów towarowych oraz do egzaminu dajacego uprawnienia do obsługi dźwigów towarowych.

Warunki stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- świadectwo ukończenia gimnazjum (lub 8-letniej szkoły podstawowej);
- świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy na stanowisku obsługi dźwigu towarowego.
36 800 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT lub TDT.
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju podestów ruchomych:
I - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe oraz przewoźne: 49 godzin (osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne, zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych, powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii);
II - podesty ruchome wiszące, masztowe i stacjonarne: 29 godzin.
40 900 zł TRWA NABÓR