Oferta kursowa - katowice

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją TDT.
Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz z zakresem ich obowiązków i odpowiedzialności. Szkolenie przygotowuje również do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn. zm.). 16 500 zł TRWA NABÓR
Obsługa cięgników

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną UDT
Przyuczenie do zawodu osób ubiegających się o zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi cięgników oraz przygotowanie do egzaminu przed Komisją powołana przez dyrektora oddziału UDT, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Liczba godzin kursu uzależniona jest od wybranego rodzaju cięgników:
I - wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny (praca na wysokości):70 godzin;
II - wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego: 40 godzin.
40 600 zł TRWA NABÓR
Obsługa autoklawów

Sposób zakończenia kursu:
Swiadectwo Kwalifikacyjne wazne na okres 5 lat..
Teoretyczne i techniczne podstawy sterylizacji, budowa urządzeń do sterylizacji, obsługa, naprawa i zasady konserwacji urządzeń do sterylizacji, przepisy bhp. 8 435 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C lecz nie ukończyły 21 lat oraz dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. D lecz nie ukończyły 23 lat.

Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.

UWAGA:
Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej. Cena szkolenia uzależniona jest od ww. formy.
280 4 100 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin przed Komisją powołaną przez Wojewodę
Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.
Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego.
Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię.


UWAGA:
Szkolenie może odbywać się w formie stacjonarnej oraz e-learningowej. Cena szkolenia uzależniona jest od ww. formy.
70 1 800 zł TRWA NABÓR
Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu wykonywania zadań pracowniczych dot. montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy.

Warunki stawianom kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy w zawodzie;
- brak przeciwwskazań do pracy na wysokości.
60 900 zł TRWA NABÓR
Archiwista zakładowy

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin końcowy.
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych zadań archiwisty zakładowego w różnych zakładach pracy, a w szczególności:
- przyjmowania akt z komórek organizacyjnych zakładu, ich przechowywania, ewidencjonowania, brakowania, udostępniania i zabezpieczania;
- przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego.
40 1 200 zł TRWA NABÓR